Работим, учим и творим

Вече пет месеца в СУ „Иван Вазов“ се реализира проект, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Като средищно училище, в него се обучават 585 ученици от цялата община, половината от които са от ромски произход. През 2017 година СУ „Иван Вазов” бе одобрено и за иновативно училище. Иновацията е насочена към разширяване приложението на нови методи на преподаване и по-конкретно прилагане на интердисциплинарния подход и проектно-базирано обучение.

Целта на проекта е насочена към пълноценна социализация на децата от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп до качествено образование, а дейностите, които реализира, са достъпни до всички желаещи да вземат участие в тях.

Още през месец октомври стартира обучението в езиковата школа по БЕЛ и клубовете „Презентационни умения“, „Еко-дизайн“ и „Информационни потоци“. В тях учениците повишават знанията си по български език, придобиват компютърна грамотност, усъвършенстват комуникативните си способности и развиват умения, свързани с изработването на уникално обзавеждане за училищните фоайета. Десет момчета от девети до дванадесети клас пък са поели нелеката отговорност, всяка дейност и по-значим успех да бъдат отразени в създаден от тях сайт по проекта.

През месец февруари започна и обучението на 30 учители, които се квалифицират за прилагане на методите на сугестологията. Това е крачка в съвременното българско образование, която ще направи усвояването на учебния материал по-лесно и атрактивно. Акцентът е върху „учене чрез действие”, като ученици с различни умения ще взимат еднакво участие при решаване на проблеми, разработени като проектни задания.

Въздействието, което се очаква от цялостното обучение по всички дейности, е свързано с подобряване усвояемостта на знанията и активизиране на положителната мотивация за участие в учебния процес. Ученическите интердисциплинарни проекти ще се увеличават във времето. Чрез публичните защити се очаква местната общност да затвърди доверието си и подкрепата към училището и да участва в по-широка степен в училищния живот. Добрите постижения на участниците, които вече са факт, ще привлекат нови съмишленици сред ученици и родители. Тяхното популяризиране ще активира ромската общност в посока продължаване на образованието в гимназиален етап или във ВУЗ, както и реинтегриране на отпаднали през годините ученици.