Работим, учим и творим пред света

Месец септември 2018 г. даде начало на сформирането на новата група по „Презентационни умения“ по проект  „Работим, учим и творим“ на ЦОИДУЕМ. Още през лятото, родителите на учениците бяха запознати с възможностите за развитие и изява на учениците, финансирани от Центъра и даващи им зелена светлина в много аспекти. През месеците юли-август, те попълниха декларации за информирано родителско съгласие за участие на децата, разбирайки, че това е шанс за равнопоставеното им включване в общоучилищния живот. Шестокласниците и седмокласниците ще придобият нови знания и умения, свързани с презентирането, като част от развитието ни в глобалния свят, където обменът на информация се осъществява свободно и бързо, благодарение на бързо развиващите се комуникационни технологии. Акцентът на курса е поставен върху иновативни методи на преподаване и адекватната им приложимост в практиката, делегиране на повече права и доверие на учениците, провокиране на тяхната активност, инициативност и изследователски дух.

На добър час!