Технологиите в полза на природата и творчеството

За втора поредна година СУ „Иван Вазов“ – град Вършец е част от European Sustainable Development Week (ESDW), която се провежда в периода от 30 май  до 05 юни.  Седмицата е част от дейностите по наскоро приетата глобална Програма за устойчиво развитие 2030 с нейните 17 цели и има за основна задача да повиши осведомеността и формулира ключовите въпроси, които изискват спешни действия на всички равнища и от всички заинтересовани страни в Европейския съюз.

Проектът  „Magic of Nature“ е разработен от учениците от Клуб „Презентационни умения“ по проект „Работим, учим и творим“ на ЦОИДУЕМ в отговор на образователните и информационни нужди, породени както от реформите, протичащи в българското образование, така и на обществения интерес по въпросите, свързани с опазването на природната среда и разумното използване на нейните ресурси.

В рамките на седмицата 30 май – 5 юни 2019 учениците извършиха проучване, свързано с лечебните и полезни свойства на растителни видове-билки на територията на Северозападен регион и изработиха презентации, които са свързани с лечебните им качества. Цялостният акцент е върху това, което природата е създала, адаптирайки го през призмата на съвременните технологии за нуждите на човешкото общество.

„Magic of Nature“ е единственото одобрено предложение от България, свързано с активизиране на участието на младите хора в обществения живот в частта опазване на околната среда на базата на един нов модел на взаимоотношения между тях и природата.