Иновативни, грамотни, търсещи

СУ „Иван Вазов“ уверено приближава към финала на двугодишния проект „Работим, учим и творим“, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В ежемесечното заседание на ръководния екип и учителите, ангажирани с различните иновативни дейности, беше обсъден напредъка на ромските ученици, включени в тях.

Какво постигнахме за двете години, през които децата от смесените групи, участваха в различни школи и клубове, инициативи и празници? – това беше въпросът, който г-жа Ангелова – ръководител на проекта и Директор на СУ „Иван Вазов“, отправи към екипа, отговорен за осъществяването им. Оказа се, че имаме с какво да се похвалим. Всеки преподавател в процеса на организиране и реализация на своята дейност, е успял да надгради първоначалната идея и да постигне повече. Резултатите са повече от желаните – за деца, учители и родители и нека започнем с тях:

 

За учениците:

 • подобрени условия за участие в образователно-възпитателния процес и допълнителните дейности в етнически смесени групи;
 • създадени условия за по-успешната социална реализация чрез засилване на мотивацията за включване в образователния процес;
 • съхранена и развита културна идентичност, осъзната принадлежност към дадена общност и етнос – собствени и на другите;
 • постигнато по-добро владеене на българския език;
 • изградено българско национално самосъзнание у децата от различните етноси, без да бъде засегната тяхната самобитност;
 • осигурена подкрепа в разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции;
 • обогатено образователно съдържание с елементи от историята и бита на етносите с акцент върху техните културни постижения;
 • създадена по-голяма увереност и самочувствие у децата чрез изява на способностите и талантите им;
 • формирана толерантност, разбиране и приемане на различията, създадени приятелства;
 • преодоляна социална и езикова бариера между учениците от различните етноси;
 • подобрена образователна среда;
 • успешно интегрирани ученици.

 

За учителите:

 • повишена компетентност, натрупан и популяризиран ценен опит;
 • ефективно приложени интерактивни и иновативни подходи;
 • приложени успешни подходи за работа в мултикултурна образователна среда;
 • постигнато ефективно сътрудничество между членовете на ПУО и родителската общност;
 • разпространени добри практики;
 • мотивиран екип за продължаване на работата;
 • добро име в публичното пространство.

 

С родителите:

 • постигната позитивна промяна на нагласите на родителската общност към образователната интеграция на децата от малцинствените етноси;
 • промяна на негативни стереотипи и нагласи спрямо различните етноси;
 • мотивирани родители в условията на семейството да поддържат интереса към българския език.

 

Най-ценното обаче винаги остава „зад кулисите“, то е видяно само от пряко ангажираните в дейностите преподаватели, които днес споделят за Вас:

Г-н Румен Иванов, ръководител на Клуб „Еко-дизайн“: Думите са излишни, достатъчно е да видите учениците във всяко свободно време – в  междучасие или докато чакат за извънкласни занятия на диваните във фоайетата. Те знаят, че ромските момчета са ги направили и се възхищават на трудолюбието и уменията им. В шеговит аспект „IKEA пасти да яде, господине. Аз ще си търся момчетата от махалата, като се обзавеждам.“

Г-н Венцислав Стаменов, ръководител на Клуб „Информационни потоци“: За мен успехът на децата ми е това, в което съм успял. Без оглед на етническата им принадлежност, не ги деля – ние всички сме www. Очаквам две от момчетата от екипа на сайта да продължат да се занимават с  IT, абитуриенти са и това избират за своя професия. Заслужават да успеят!

Г-жа Венета Максимова, ръководител на „Езикова школа по БЕЛ“: Когато в две поредни години, три от ромските деца, са съответно посланици на Германското посолство и Министър на труда и социалната политика, класирани в Национални конкурси, нямам какво да желая повече за себе си. За тях – те знаят, продължаваме напред!

Г-жа Албена Цветкова, ръководител на клуб „Презентационни умения“: За мен моята мисия в този проект беше две в едно. Всички знаете, че от години работя с ромските деца и успех номер едно за мен е, че мотивирах най-добрите и оценени колеги да вземат участие. Успех номер две е „Аз пред света“ – двата незабравими празника за Василица, които дадоха възможност на ромските момичета и момчета да покажат себе си и спечелят уважението на цялата училищна общност и в града. Отделно са наградите на Вики (Посланик за един ден в British Embassy Sofia и на  Дафина (Теди) като съавтор в Международен проект Let’s humanize.

Да бъдеш успешен, значим и известен е желанието на всеки млад човек. Нашите ромски момичета и момчета го постигнаха, благодарение на ЦОИДУЕМ.